استقرار سیستم مدیریت استراتژیک

در محیط پرطریق کسب و کارهای امروزی موفقیت سازمان ها و سکب و کارها در گرو انتخاب بهینه و درست مسیر حرکت و اتخاذ به موقع و صحیح راهکارها و استراتژی ها است. یک کسب و کار بدون داشتن استراتژی های به روز شده در مقایسه با شرایط کسب و کار و رقبا که درراستای رویا و چشم انداز صاحبان آن باشد از شانس کمی برای موفقیت برخوردار خواهد بود.

بعبارتی دیگر در محیط رقابتی و متغیر کسب و کارهای امروز بسیار ضروری است که شرکتها بصورت دایمی شرایط و وضعیت بازار را به همراه استراتژیهای رقبا مورد بررسی قرار داده و با برنامه ریزی های دقیق استراتژی های مختلفی را جهت تعیین بهینه مسیر دستیابی به اهداف و حتی در شرایطی جهت بقا اتخاذ نمایند. از اینرو استقرار سیستم مدیریت استراتژیک بدین معنی که با طراحی یک سند استراتژیک جامع و مانیتور و بروز نمودن دایمی آن بتوان به مانند یک قطب نما بصورت دایمی کسب و کار شرکت را از میان دریای پرطلاطم بازارها به سلامت به مقصد برسانند بسیار ضروری است.

این سند شامل تدوین چشم انداز و استراتژیهای کلان و سطح کسب و کار و بازاریابی و سپس استراتژی های وظیفه ای و برنامه ها و استقرار سیستم کنترلی است.

گروه مدیرسان با تجربه ۱۵ ساله در زمینه تدوین استراتژی های سازمانی در شرکت ها و کسب و کارهای مختلف در این زمینه همراه شما خواهد بود.

رویکرد مدیرسان در راستای استقرار سیستم مدیریت استراتژیک:

فاز ۱-شناخت سازمان

 • 2-1- شناخت سازمان و فرایندهای جاری انجام کارها و دستورالعملهای کنونی
 • 2-2- تهیه و نهایی سازی لیست کلیه اقدامات

فاز۲- طراحی سند استراتژیک

 • - آنالیز PESTEL و مطالعه وضعیت بازار و رقبا

  (توضیح: ارزیابی محیط بیرونی سازمان اعم از مسایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تکنولوزیکی و ... تاثیرگذار بر فعالیت سازمان و همچنین بررسی کلی وضعیت رقبا و ...)

 • - آنالیز SWOT(نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات)

  (توضیح: بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات سازمان)

 • - طراحی و تدوین چشم انداز و رسالت و ارزشهای سازمانی

  (توضیح: تدوین چشم انداز و اهداف کلان سازمان با توجه به آنالیزهای مراحل قبل و ویژگی ها و خواسته های صاحبان سهام)

 • - تدوین استراتژی های کلان و استراتژی های سطح کسب و کار

  (توضیح: تعیین راهکارهای اصلی سازمان از جنبه چگونگی حضور در بازار و اینکه چه محصولاتی با چه ویژگی هایی باید با چه ترکیبی از جنبه تعداد و ... تولید و توزیع شود. همچنین بر طبق دسته بندیهای زیر بخش های مختلف بازار مشخص گشته و متناسب با استراتژی های تعیین گشته بخش های بهینه ای از بازار هدف گذاری و انتخاب گشته و در نهایت نوع و ویژگی های برندی که مد نظر است تا در ذهن مشتریان قرار بگیریم یعنی همان برند و ویژگی های برند مربوط به هر بخش از بازار تعیین گردد)

  1. • بخش بندی بازار هدف(Segmentation)
  2. • انتخاب و هدف گذاری بازار هدف(Targeting)
  3. • تعیین پوزیشن و جایگاه منتخب جهت نفوذ در بخش انتخاب شده بازار(Positioning)
  4. • تعیین و تدوین هویت برند
  5. • تعیین و تدوین شخصیت و قول برند
  6. • تعیین و تدوین تصویر برند
 • - تدوین 4p بازاریابی:
  1. • طراحی ویژگی های بسته بازاریابی محصول
  2. • طراحی نحوه ارسال محصول و خدمات به مشتریان
  3. • طراحی نحوه ترویج(تبلیغات و ...) مشتریان
  4. • تدوین استراتژی های قیمت گذاری